Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ FUNDACJI OCHRONY DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO ŚLĄSKA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję (zwanym dalej RODO), iż:

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, ul. Oławska 15, 50-123 Wrocław

Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kierować do Administratora danych w następujący sposób:

  • listownie na adres: ul. Oławska 15, 50-123 Wrocław
  • przez email: biuro@muzeatechniki.pl

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • realizacji zadań statutowych w zakresie: trwała ochrona dziedzictwa przemysłowego Śląska, upowszechnianiewiedzy o historii, nauce, technice, gospodarce i kulturze szczególnie Śląskiej, inicjowanie, koordynowanie i wykonywanie badań naukowych i działań innowacyjnych w wyżej wymienionych obszarach, wspieranie działań zbieżnych z celami Fundacji, o których mowa wyżej, realizowanych przez inne instytucje oraz osoby fizyczne, dokumentacja, konserwacja i udostępnianie zabytków techniki w tym śląskich, edukacja w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym przemysłowego.
  • zawarcia i realizacji umowy z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji;
  • w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Państwu informacji o produktach sprzedawanych przez Administratora, promocjach, cennikach i innych informacjach, a także wydarzeniach promocyjnych i innych aktywnościach Administratora, również na podstawie osobnych zgód za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych z Panią/Panem – do czasu cofnięcia odpowiedniej zgody.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 pkt. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy), art. 6 ust 1 pkt. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), wynikającego w szczególności z ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97 ze zm.); ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 ze zm.); ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U.2019.0.917 ze zm.); ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173 ze zm.) Przetwarzanie danych na podstawie zgody (art. 9 ust. 2 lit a. RODO) realizowane jest wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora oraz organy publiczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia i realizacji tej umowy. Nie podanie danych osobowych będzie skutkowało uniemożliwieniem zawarcia i realizacji umowy.

Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.